عمران

چكيده

حجم زياد گوگرد توليدي، به صورت فرآورده جانبي صنايع نفت وگاز و مصرف كم آن در كشور مشكلات زيادي را ايجاد كرده است. در اين مقاله استفاده از گوگرد به عنوان جانشين بخشي از قير در ساخت آسفالت بررسي شده است. تحقيقات در دو مرحله آزمايشگاهي و صحرايي با در نظر گرفتن مسائل ايمني و زيس تمحيطي صورت پذيرفته است. بر مبناي نتايج آزمايشگاهي، كليه پارامترهاي مورد نياز از جمله فرمول بهينه طرح اختلاط براي ساخت آسفالت ب هدست آمد و سپس در مقياس صنعتي اقدام به توليد و پخش آسفالت براي ارزيابي عملكرد آن شد. اين مقاله ضمن ارائه كليه نتايج ب هدست آمده، اثرات اضافه شدن گوگرد به قير را در عملكرد آسفالت نشان م يدهد. همچنين شرايط بهينه ساخت آسفالت گوگردي را پيشنهاد م يكند.

مقدمه

بازيابي گوگرد از سوخ تهاي فسيلي براي جلوگيري از آلودگي هوا و ايجاد خوردگي در دستگا هها باعث م يشود كه به ناچار مقادير زيادي گوگرد در صنايع مربوطه توليد شود. توليد گوگرد، ب هويژه در صنايع پالايش گاز و نفت ايران چشمگي رتر بوده و بخش قابل توجهي از آن مازاد بر مصرف است، زيرا در مقابل حجم عظيم توليد گوگرد، مصرف آن بسيار محدود است.

از طرف ديگر صادرات اين ماده، حداقل از برخي پالايشگا هها، مشكلات خاص خود را داراست و در بسياري از مواقع از لحاظ اقتصادي نيز چندان مقرون به صرفه نيست. پي شبين يها نشان م يدهد توليد سالانه گوگرد در ايران و جهان ب هدليل محدودي تهاي زيست محيطي و ترش شدن تدريجي منابع هيدروكربوري رو به افزايش باشد. بنابراين، متخصصان بر آن شدند كه درخصوص مصرف گوگرد مازاد مطالعاتي انجام دهند. يكي از كاربردها، به كارگيري آن در را هسازي است.

بررسي منابع

استفاده از گوگرد در را هسازي سابق هاي حدوداً صد ساله دارد.رويكرد اوليه در دهه هفتاد ميلادي و ب هدنبال بحران انرژي در دنيا بود كه منجر به ساخت د هها قطعه آزمايشي آسفالت گوگردي در نقاط مختلف دنيا شد. اولين قطعات آسفالت گوگردي در [ اواسط دهه هفتاد ميلادي در آمريكا و كانادا ساخته شد [ 1و 2 و سپس تا سال 2002 ميلادي حدود 4200 كيلومتر آسفالت گوگردي در بيش از 200 كشور جهان ساخته شد و مورد ارزيابي قرار گرفت [ 3و 4] كه از جمله اين كشورها م يتوان به آمريكا، انگلستان، فرانسه، لهستان، اسپانيا، فنلاند، بلژيك، نروژ، عراق، كويت و عربستان سعودي اشاره كرد[ 5و 6و 7]. ساخت قطعات آزمايشي آسفالت گوگردي در دهه هشتاد رو به كاهش نهاد؛ ولي در اواخر دهه نود بار ديگر رو به افزايش نهاده است. علت اين امر تغيير در قيمت نسبي گوگرد / قير در اين دوره است كه با افزايش اين نسبت و فراهم شدن توجيه اقتصادي آن، تمايل به ساخت آسفالت گوگردي نيز افزايش م ييابد. در كشور ما نيز از دهه هفتاد ميلادي پژوه شهايي در اين زمينه در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي خصوصاً پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شد[ 8و 9]. نتايج ب هدست آمده از عملكرد آسفالت گوگردي در نقاط مختلف جهان حاكي از آن است كه عملكرد و قوام آسفالت گوگردي در اكثر مناطق معادل يا بهتر از آسفالت معمولي بوده است.

تئوري

خواص گوگرد

گوگرد خالص ماد هاي جامد و زرد رنگ است كه در دماي حدود 119 درجه سلسيوس ذوب م يشود و همچنين در دماي حدود 160 درجه سلسيوس افزايشي ناگهاني در ويسكوزيته آن به وجود م يآيد. در درجه حرار تهاي خيلي زياد، گوگرد توليد م يكند. اين ماده در شرايط SO گازهاي سمي مانند 2

خاص و دماهاي معيني در تركيب با آب اسيد سولفوريك توليدميكند كه بسيار خورنده است.

عملكرد گوگرد در ساختمان شيميايي قير و خواص آن واكنش بين گوگرد و قير تابعي از درجه حرارت و غلظت گوگرد است. گوگرد در نقطه ذوب خود ب هصورت حلقه هشتتايي است و در دماهاي بالاتر پليمريزه ميشود و به صورت زنجير دو راديكاله در م يآيد. راديكا لها ممكن است به دو صورت با قير

عمل كنند، يا تشكيل باند كربن - گوگرد م يدهند يا هيدروژن جذب م يكنند كه در نتيجه عمل دهيدروژناسيون صورت ميگيرد. البته احتمال انجام هر يك از اين فعل و انفعالات به درجه حرارت بستگي دارد. درنتيجه محصول عمل متفاوت خواهد بود. در دماي 240 درجه سلسيوس، گوگرد مشابه اكسيژن هوا عمل كرده، واكنش عمده اكسيداسيون خواهد بود140 درجه  آزاد م يشود. در صورتي كه در دماي 5 H2S و گاز سلسيوس واكنش عمده، ورود ات مهاي گوگرد در مولكو لهاي گروه نفتن آروماتيك قير است. در نتيجة اين فرايند ميزان گروه نفتن آروماتيك قير كاهش و درصد گروه پلارآروماتيك قير افزايش م ييابد. طي اين فرايند قير نر متر م يشود و همچنين چسبندگي بيشتري خواهد يافت نكته اي كه بايد بدان توجه كرد آ ن است كه در محدوده دمايي140 درجه سلسيوس تمام گوگرد افزوده شده به قير در واكنش شركت نميكند و بخشي از آن ب هصورت محلول در قير و بخش ديگربه صورت شناور در قير باقي م يماند. درصد گوگردي كه در واكنش شركت م يكند به غلظت گوگرد، درصد بخش نفتن آروماتيك قير و در نتيجه به نوع قير بستگي دارد. بنابراين، افزايش گوگرد به قير در دماي 140 درجه سلسيوس، شامل مراحل زير است:

وارد شدن گوگرد در ساختمان شيميايي قير ، ح لشدن گوگرد در قير، تعليق مازاد گوگرد ب هصورت ذرات كلوئيدي و در نهايت تمايل گوگرد به ت هنشيني تأثير افزايش گوگرد به مخلو طهاي آسفالتي بتون آسفالتي با توجه به اين كه قسمت اعظم آسفالت گرم مورد استفاده در دنيا از نوع بتون آسفالتي است، ب هكارگيري گوگرد در داخل بتون آسفالتي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. ب هطوري كهاكثر قطعات آسفالت گوگردي اجرا شده در كشورهاي مختلف از نوع بتون آسفالتي گوگردي هستند. بنابراين گزارشهاي

موجود درخصوص تأثير افزايش گوگرد در خواص و عملكرد بتون آسفالتي است.از مجموع گزار شهاي مطالعه شده در مورد مقايسه خواص و عملكرد بتون آسفالتي معمولي و بتون آسفالتي گوگردي نتايج زير به دست آمده است:

-1 بهبود برخي از مشخصات مكانيكي از جمله افزايش تاب

 

 

 

فشاري مارشال، افزايش سختي 1، افزايش مقاومت در مقابل

شياردار شدن 2 و كاهش تر كهاي عرضي درخصوص آسفالت

[ گوگردي[ 13

-2 افزايش عمر و دوام آسفالت گوگردي در مقايسه با

[ آسفالت معمولي [ 2

[ -3 آسا نتر شدن كار با آسفالت بعد از افزايش گوگرد به آن [ 2

-4 صرف هجويي در هزينه انرژي لازم براي ساخت آسفالت از

[ طريق كاهش دماي اختلاط [ 2

[ -5 مقاومت بيشتر در مقابل حلا لهاي نفتي [ 12

ماسه آسفالت

با توجه به اينكه، ماسه آسفالت داراي استحكام

و مرغوبيت كمتري از آسفالت معمولي است، براي

لاي ههاي رويه و مسيرهاي پرتردد كاربرد ندارد. تحقيقات

انجا مشده نشان داده است كه اضاف هكردن گوگرد به ماسه

آسفالت، مقاومت آن را تا حد قابل توجهي بالا م يبرد به نحوي

كه در لاي ههاي رويه و مسيرهاي پرتردد نيز كاربرد خواهد

داشت. علاوه بر آن با استفاده از گوگرد م يتوان از ماسه بادي

كوير و قير، مخلوط مناسبي ساخت كه داراي استحكام كافي

براي استفاده در را ههاي اصلي باشد. در برخي از منابع به

تركيب: ماسه بادي 82 درصد، قير 6 درصد و گوگرد 12 درصد

اشاره شده است. اين مخلوط ب هدليل درصد بالاي گوگرد، به

سرعت سفت م يشود. ب ههمين دليل م يتوان آن را به عنوان

ماده مناسبي براي لك هگيري جاده ب هكار برد و با فاصله كوتاهي

.[ پس از لك هگيري آسفالت به وسايل نقليه اجازه عبور داد[ 14

رو شهاي تهيه آسفالت گوگردي

براي تهيه آسفالت گوگردي، گوگرد را در مراحل مختلف

تهيه آسفالت م يتوان در مخلوط وارد كرد. در منابع مطالعه شده

به رو شهاي زير اشاره شده است:

- اختلاط قبلي قير و گوگرد

قير گوگرد خورده به سنگدان ههاي داغ در مخلو طك نآسفالت 3

افزوده م يشود. كه در زير به تعدادي از آ نها اشاره م يشود:

-1 اختلاط قير داغ و گوگرد مذاب با وسايلي مانند آسياب

كلوئيدي، همزن پر هاي يا اختلاط در مسير 4 يا در ظرف توزين

انجام م يگيرد. يادآور م يشود هر روش مزايا و معايب مخصوص

به خود را دارد.

-2 مخلوط قير داغ و گوگرد جامد، ب هصورتي كه گوگرد

جامد به مخزن قير مذاب وارد م يشود و پس از تماس با قير

مذاب و مايع شدن، با همز نهاي قوي به خوبي در داخل قير

توزيع م يشود. در نهايت قير گوگرددار به طرف مخلو طكن

.[ آسفالت هدايت م يشود[ 15

- افزايش مستقيم گوگرد به مخلو طكن آسفالت

در اين روش گوگرد مايع يا جامد پس از وزن شدن، مستقيماً

به داخل مخلو طكن آسفالت تزريق م يشود بدين وسيله مخازن

مربوط به گوگرد مايع يا پيش اختلاط قير و گوگرد (كه منجربه

م يشود) حذف م يشود، به اين ترتيب ضمن كمتر H2S توليد

شدن آلودگ يهاي احتمالي سهولت بيشتري نيز در كار ايجاد

.[ خواهد شد [ 16

طبق مطالعات انجام شده، روش اختلاط مستقيم ب هدليل

ايجاد آلودگي كمتر، مورد توجه بيشتري قرار دارد. در اين روش

گوگرد (اكثراً به صورت جامد) با كمك تسمه نقاله يا روش

مناسب ديگر به بالاي مخزن مخلو طكن آسفالت حمل م يشود

و پس از توزين مستقيماً بر روي مخلوط سنگدانه داغ و قير

ريخته و ب هخوبي مخلوط م يشود.

عمليات آزمايشگاهي

قبل از ساخت آسفالت گوگردي در مقياس صنعتي، لازم

بود كه در آزمايشگاه كليه پارامترهاي فني از جمله دماي

اختلاط، درصد بهينه قير و گوگرد، روش اختلاط، طراحي

مخلوط آسفالتي و ... به دست آيد. در اين راستا، مخلوط هاي

بسياري ساخته شد كه در اين بخش، صرفاً نتايج حاصل شده

بيان مي شود. براي دستيابي به مخلوطي همگن و يكنواخت،

روش اختلاط قير و گوگرد به صورت قير مذاب و گوگرد

60 از پالايشگاه اصفهان / جامد انتخاب شده است. قير 70

و گوگرد جامد از شركت ملي گاز به ميزان كافي تهيه شد.

مخلوط قير و گوگرد بايد كافي باشد، به طوري كه گوگرد

به صورت كاملاً يكنواخت در محيط قير حل و توزيع شود

تا از ايجاد توده هاي كريستالي گوگرد جلوگيري شود. قير

گوگرد خورده يك مخلوط نسبتاً ناپايدار است و بايد هميشه

به عنوان يك محصول حدواسط در نظر گرفته شود كه نبايد

آن راا نبار كرد.

نمون ههاي مورد نظر با استفاده از يك همزن با دور پايين

100 ) و در مقياس حدود 2كيلوگرم ساخته شد. پس از rpm)

گرم كردن قير به روش گرمايش غير مستقيم، گوگرد جامد پودري

1درج هسلسيوس به آن افزوده ش د. دماي اختلاط نيز حدود 40

3دقيقه در نظر گرفته شد. سپس فيلم و مدت زمان آن حدود 0

نازكي از اين مخلوط در زير يك ميكروسكوپ نوري مشاهده

و بررسي شد. بررس يهاي ميكروسكوپي نشان داد كه مقدار

گوگرد ح لشده در قير مستقل از درجه قير است و در دماي

محيط با گذشت زمان متبلور نم يشود.

نتايج حاصل از افزايش گوگرد به قير

بررسي نتايج ب هدست آمده مندرج در جدو ل( 1) مربوط به

تعدادي از مخلو طهاي قير گوگردي ساخته شده بيانگر تغيير

خواص به شرح زير است:

درجة نفوذ

همان گونه كه قبلاً ذكر شد با افزايش گوگرد، قير نر متر

شده و درجه نفوذش افزايش م ييابد. افزايش حدود 5 درصد

گوگرد باعث افزايش چشمگيري در نفو ذپذيري آن م يشود، اما

با افزايش تدريجي درصد گوگرد تا حدود 45 درصد، درجه نفوذ

محصول تفاوت زيادي نشان نم يدهد. بايد در نظر داشت افزايش

درصد گوگرد به بيشتر از 45 درصد، باعث كاهش نفو ذپذيري

قير به كمتر از مقدار اوليه قير پايه م يشود.

نقطة نرمي

ب هدليل تبديل بخش نفتن آروماتيك قير به پلارآروماتيك و

ثابت ماندن آسفالتي نها به اشباع شد هها در روند افزايش گوگرد

به قير، ميزان نقطه نرمي محصول تغيير چنداني نم يكند.

كش شپذيري

با افزايش درصد گوگرد به قير، كش شپذيري

در دماهاي بالا ( 15 و 25 درجه سلسيوس) كاهش

م ييابد اما در دماهاي پايين، كش شپذيري بهبود خواهد يافت.

يادآور م يشود با افزايش درصد گوگرد، تغيير محسوسي در

ميزان اين ويژگي مشاهده نم يشود.

اثر حرارت بر قير گوگرد خورده

انجام آزمايش كاهش وزن بر اثر حرارت 1 بيانگر آن است

كه هر چه درصد گوگرد در قير بيشتر باشد، درصد اتلاف وزن

بيشتر م يشود. در نتيجه افت درجه نفو ذپذيري قير گوگرد

خورده پس از آزمايش كاهش وزن بر اثر حرارت در مقايسه با

يا اثر RTFO قير خالص بيشترخواهد بود. اين روند در آزمايش

حرارت بر لايه نازك قير گردشي نيز مشاهده م يشود.

ويسكوزيته

با افزايش گوگرد همانند نفو ذپذيري، ويسكوزيته نيز كاهش

م ييابد ولي با رسيدن به حدود 35 درصد، ويسكوزيته بالا

م يرود و به ميزان قير خالص نزديك م يشود و دوباره با افزايش

گوگرد ميزان ويسكوزيته كاهش م ييابد.

بتون آسفالتي

بر اساس نتايج تحقيقات آزمايشگاهي، براي جلوگيري

درجه ،H2S از ايجاد آلودگي و تصاعد گازهاي مضر نظير

حرارت قير گوگردي در هيچ مرحل هاي نبايد از 150 درجه

سلسيوس بيشتر شود. البته اين مسئله هيچ مشكلي را براي

مراحل مختلف عمليات ساخت و پرداخت آسفالت گوگردي

 

 

جدول 1: مشخصات فيزيكي قير پايه و مخلو طهاي قير و گوگرد

 

 

آزمايش لعاب نازك قيري چرخشي

 

ايجاد نم يكند و اين به علت خواص رئولوژيكي بهبود يافته

قير گوگر دخورده است. در اين راستا ، در مراحل بعدي عمليات

آزمايشگاهي ب هكارگيري گوگرد در بتون آسفالتي، شامل روش

ب هكارگيري گوگرد در مخلوط آسفالتي، تعيين بهترين شرايط

اختلاط، كوبيدن و ب هدست آوردن بهترين فرمول كارگاهي

در مورد قيرهاي گوگرددار با درصدهاي مختلف گوگرد، مورد

بررسي قرار گرفت و پس از مقايسه با نتايج مربوط به قير شاهد

60/70 پالايشگاه اصفهان) تحليل نتايج انجام شد. در آخرين )

مرحله، تأثير ميزان افزايش گوگرد به قير بر روي چسبندگي

ملات قير به سنگدان ههاي معدني، در حضور آب بررسي شد.

هما نگونه كه در شكل ( 1) ملاحظه م يشود، از منحني تغييرات

60/ ويسكوزيته با درجه حرارت، دماي اختلاط و كوبيدن قير 70

پايه ب هدست م يآيد. با توجه به اينكه ويسكوزيته قير گوگردي از

قير خالص كمتر است، بنابراين دماهاي اختلاط و كوبيدن مخلوط

قير گوگردي پايي نتر از قير خالص خواهد بود. در اين تحقيقات،

دماي اختلاط بين 140 تا 145 و دماي كوبيدن 130 تا 135 درجه

سلسيوس انتخاب شده است. با توجه به اينكه وزن مخصوص

گوگرد حدود 2 برابر قير است، از فرمول زير م يتوان درصد وزني قير

گوگرد خورده براي تأمين حجم معادل با قير خالص را ب هدست آورد.

 

PA درصد وزني قير در بتون آسفالتي بدون گوگرد :

 

 

جدول 2: دان هبندي سنگدان ههاي مصرفي

60/ جدول 3: محاسبات طرح مارشال نمون ههاي ساخته شده با قير 70

جدول 4: محاسبات طرح مارشال نمون ههاي ساخته شده با 25 درصد گوگرد

 

 

 

همچنين در محاسبات طرح مارشال، نمون ههاي ساخته شده

60 در جدول ( 3) ارائه شده است. درصد بهينه قير / با قير 70

4/6 ب هدست آمد.

 

طراحي مخلوط آسفالتي

60 و قير / طراحي مخلوط آسفالتي با قير خالص 70

گوگردي در آزمايشگاه انجام گرفت. براي اين تركيب از مصالح

سنگي يكسان استفاده شده است كه مشخصات آن در جدول

2) ملاحظه م يشود. )

60 در / نمودارهاي مربوط به آزمايش مارشال قير خالص 70

شكل ( 1) و ( 2) ملاحظه م يشود. همچنين اين محاسبات براي

(45-35- نمون ههاي تهيه شده با درصدهاي مختلف گوگرد ( 25

5) و ( 6) و منحن يهاي مربوط به آ نها در ) ،( در جدو لهاي ( 4

4) و ( 5) ملاحظه م يشود. ) ،( شك لهاي ( 3

چسبندگي به مصالح سنگي

يكي از خواص قير گوگردي، افزايش چسبندگي به مصالح

سنگي در حضور آب در مقايسه با قير معمولي است. بدين

95 گرم مصالح با ، AASHTO منظور، مطابق روش قديم

دان هبندي معين با 5 گرم نمونه قير پوشش شده و در ظرف آب

 

 

 

شكل 1: نمودار تغييرات گرانروي قير70/60 بر اثر تغيير دما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطر غوط هور م يشود. سپس در دماي 60 درجه سلسيوس و

زما نهاي معين، سطح مصالح از نظر عريان شدگي از پوشش

قيري بررسي م يشود. هما نگونه كه در جدول ( 7) مشاهده

م يشود قير گوگردي از نظر چسبندگي وضعيت مناس بتري

نسبت به قير خالص دارد.

عمليات صحرايي

مطابق با طراحي صورت گرفته در آزمايشگاه، قير با

35 درصد گوگرد در مقياس صنعتي تركيب و سپس در كارگاه

ساخت آسفالت، قير گوگرد خورده با مصالح سنگي مخلوط و

آسفالت گوگردي تهيه شد. آسفالت گوگردي در يكي از محورها

در كنار آسفالت معمولي پخش و اجرا شد و مورد بهر هبرداري

قرار گرفت. كليه شرايط از نظر مصالح و زي رسازي يكسان درنظر

گرفته شد، و تنها درصد قير بهينه و درجه حرارت اختلاط و

كوبيدن براي قير معمولي با قير گوگردي متفاوت بوده است.

خوشبختانه ب هدليل رعايت درجه حرارت و نكات ايمني، آلودگي

خاصي در مراحل ساخت، حمل و اجرا مشاهده نشد. اين قطعه

راه در آينده و پس از گذشت فصول مختلف سال، مورد بررسي

و ارزيابي عملكرد قرار خواهد گرفت.

نتيج هگيري

نتايج حاصل از كار تحقيقاتي صورت گرفته را م يتوان

ب هشرح زير بيان كرد:

- هر چند افزودن گوگرد به قير منجر به اصلاح بعضي از

خواص قير و نهايتاً بتون آسفالتي م يشود، با اين حال انگيزه

اوليه و اصلي در استفاده از گوگرد بدين منظور، مسائل اقتصادي

بوده است. بنابراين، در مواقعي كه قيمت گوگرد پايي نتر از قير

باشد، انجام اين كار منطق يتر است.

- هرچند در كشور ما قيمت قير و گوگرد بسيار متغير

بود هاست، اما در حال حاضر با توجه به قيمت بسيار پايين

گوگرد نسبت به قير، ساخت آسفالت گوگردي كاملاً اقتصادي و

توجي هپذير است.

- افزايش گوگرد به قير باعث اصلاح بعضي از خواص قير از

جمله افزايش نفو ذپذيري، كاهش ويسكوزيته و بهبود چسبندگي

قير به مصالح سنگي م يشود و بتون آسفالتي حاص لشده مقاومت

.[ مكانيكي بالاتري در مقابل تن شها خواهد داشت [ 17 و 18

- با توجه به كاهش ويسكوزيته قير گوگردي، درجه حرارت

اختلاط و كوبيدن آسفالت پايي نتر است. اين مسئله ضمن

سهولت كار، به كاهش مصرف انرژي نيز منجر م يشود.

- براي كمتر شدن آلودگي هنگام كار با گوگرد، همواره بايد

نكات فني خصوصاً تنظيم درجه حرارت رعايت شود همچنين

.[ رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي ضروري است [ 19

- در اين تحقيق با توجه به رعايت درجه حرارت در مرحله

ساخت جاده، هي چگونه آلودگي قابل توجهي مشاهده نشده است.

- ساخت و اجراي آسفالت گوگردي، با تجهيزات و امكانات

موجود در كارگا ههاي آسفالت قابل انجام است و هيچ گونه تغيير

و اصلاحي لازم و ضروري نيست، صرفاً بايد امكانات لازم براي

افزايش گوگرد ايجاد شود.

منابع

1. Filippis P.D., Sulphur – Extended Asphalt , Reaction Kinetics of H2S Evolution, Fuel, Vol. 77, No.5,

1998.

2. Weber H., Sulphur- Asphalt & its Global Aspects, Sulphur Institute, 19th Sulphur Phosphate Symposium,

2003.

3. Mills D.R., Field Trial with Sulfur- Extended – Asphalt (SEA) Binders, Sulphur Research &

Development, Vol.3, No.3, 1980.

. 4. علي احسان نظربيگي و همكاران، ب هكارگيري گوگرد در مخلو طهاي آسفالت معمولي را هها، گزارش پروژه تحقيقاتي پژوهشگاه صنعت نفت، 1377

5. Strickland D., Performance Properties of Paving Mixtures Made with Modified Sulphur Pellets, ISAP,

2008.

6. State-of-Knowledge on the Use of Sulfur – Extended Asphalt (SEA), Asphalt Institute, 2007.

7. Review of Relationships between Modified Asphalt Properties and Pavement Performance, John S.

Coplantz et al , SHRP-A-631, 1993.

8. Love G.D., Sulphur-Paving Material of the Future, Sulphur Research & Development, Vol.3, No.3,

1980.

9. Deme B.H., Mix-Paver-New Approach to Sulphur Paving, Sulphur Research & Development, Vol.3,

No.3, 1980.

. 10 .عليخاني، مصرف گوگرد در آسفالت و ايمني آن، سازمان توسعه را ههاي ايران، 1378

11. Petrossi V. et al., Reactions & Technological Properties of Sulphur - Treated Asphalt, Industrial

Engineering of Chemical Production Research and Development, Vol.11, No.2, 1972.

12. Miller L.J., A Technical Review of Sulphur – Association Asphalt Paving Technologists, Vol. 42, 1981

.1363 ، 13 . امير محمد طباطبايي، كاربرد گوگرد در روساز يهاي آسفالتي، نشريه دانشكده فني، شماره 46

14. Parrett F., Sulphur Extended Asphalt for Highways, Civil Engineering, Vol. 28, 1984.

15. Solid Sulfur- Extended Asphalt Composition and Method and Apparatus therefore, U.S. Patent, No.

4, 1982.

16. Taylor J.A., Kennepohl G.J., Environmental Aspects of Paving with Sulphur-Asphalt, Can. Tech. of

Asphalt Assoc., 1980.

17. Bissada A., Rheological Characteristics of Sulfur Extended Asphalts used for Road Pavements,

Sulphur Research & Development, Vol.9, 1985.

18. Kandhal P.S., Evaluation of Sulphur Extended Asphalt Binders in Bituminous Paving Mixtures,

Association of Asphalt Paving Technologists, Vol.51, 1982.

19. Liddle W. A., Mahoney J.R., Sulphur Extended Asphalt Pavement Evaluation for the Baker River

Highway, FHWA Report, 1983

/ 0 نظر / 22 بازدید